Αιτήσεις


Συμμετέχοντες στα μαθήματα

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι τα μέσα Οκτώβρη ή και κατά τη διάρκεια του έτους, αναλόγως του αντικειμένου κάθε σεμιναρίου.

Το κόστος των σεμιναρίων καθορίζεται από το ιδιαίτερο περιεχόμενο και τα απαιτούμενα εργαλεία κάθε αντικειμένου.

Κάθε σεμινάριο έχει το δικό του όριο συμμετεχόντων, που ορίζεται από την διδάσκουσα/τον διδάσκοντα.

Για σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μέσω e-mail. Κάθε σεμινάριο θα παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης.


Αιτήσεις για υποψήφιους διδάσκοντες

Υποψήφια διδάσκουσα/διδάσκων μπορεί να είναι οποιαδήποτε έχει γνώση (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο όσον αφορά τα θεωρητικά μαθήματα) και πείρα (τεχνική εμπειρία και έργο όσον αφορά τα τεχνικά και καλλιτεχνικά μαθήματα) ενός γνωστικού αντικειμένου.

Σκοπός είναι να δοθούν ευκαιρίες διδασκαλίας αλλά και έρευνας σε ανεξάρτητους ερευνητές με συλλογικό και συνεταιριστικό τρόπο, προωθώντας τη διεπιστημονικότητα.

Οι αιτήσεις των διδασκόντων υποβάλλονται στα τέλη Ιουνίου.